Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

tel: 020 30 39 700
info@platformmakers.nl

home


Het Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers. Het Platform Makers treedt op als woordvoerder en aanspreekpunt namens de aangesloten belangenorganisaties. Op deze website informeert het Platform Makers u over haar activiteiten en de achtergronden daarvan.

14.11.2017 Arbeidsmarktagenda Cultuur
Vandaag werd de Arbeidsmarktagenda Cultuur gepresenteerd. Een concrete agenda ter verbetering van de inkomenspositie van auteurs, artiesten en andere werkenden in de cultuur. Platform Makers wordt in het vervolgtraject aangewezen als aanjager van punt 2.3.1. Intensiveer monitoring naleving auteursrechtelijke bepalingen en als lid van de Federatie Auteursrechtbelangen van punt 2.3.3. Ontwikkel strategie voor exploitatie van internationaal online intellectueel eigendom meer
07.02.2017 Eerste stap uitbreiding taken Platform Makers
Platform Makers nu tevens woordvoerder op breder cultuurbeleid richting het Ministerie van OC&W. meer
04.10.2016 Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start
Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht. Het gaat om problemen over de toepassing van de nieuwe wet Auteurscontractenrecht en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde, zoals de Ntb, anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld. De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). Erwin Angad-Gaur, voorzitter Platform Makers: “Dit is uiteraard een belangrijke stap. De geschillencommissie zal gaan bepalen of de nieuwe wet, die bedoeld is om de positie van auteurs en artiesten te verbeteren, werkelijk zal gaan werken. Wij hopen dat de commissie een serieus verschil zal kunnen maken in de beroepspraktijk.” meer