Postbus 75997
1070 AZ Amsterdam

tel: 020 676 67 71
fax: 020 662 49 01
info@platformmakers.nl

home


Het Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers. Het Platform Makers treedt op als woordvoerder en aanspreekpunt namens de aangesloten belangenorganisaties. Op deze website informeert het Platform Makers u over haar activiteiten en de achtergronden daarvan.

01.07.2015 Auteurscontractenrecht (1 juli 2015) vandaag van kracht
Na een lang wetgevingstraject is vandaag het Auteurscontractenrecht van kracht geworden. De nieuwe wettelijke bescherming is geldig voor contracten die vanaf de inwerkingtreding van de wet worden afgesloten. Platform Makers dankt alle partijen die aan deze belangrijke wetswijziging hebben meegewerkt en zal zich sterk blijven maken voor verdere verbeteringen van de positie van auteurs en artiesten, onder meer tijdens de evaluaties van de nieuwe wet, 2,5 en 5 jaar na inwerkingtreding. meer
30.06.2015 Eerste Kamer stemt in met Auteurscontractenrecht
Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht na plenaire behandeling (zonder verdere stemming) aangenomen. In beginsel wordt in de loop van vandaag publicatie in het Staatsblad verwacht, zodat de nieuwe wettelijke bepalingen per 1 juli (morgen) in werking zullen treden. Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers) in een eerste reactie: "Dit is geweldig nieuws uiteraard. We hebben niet alles gekregen wat wij wilden, maar essentieel is dat een wettelijke bescherming van auteurs en artiesten tegen wurgcontracten nu eindelijk ook in Nederland vastligt. Over 5 jaar vindt een evaluatie van de nieuwe wet en de werking ervan plaats, met een tussenevaluatie na 2,5 jaar. Er is dus genoeg te doen, maar vandaag is toch wel een mijlpaal te noemen."
17.06.2015 Oproep tot invoering Auteurscontractenrecht aan Eerste Kamer
Platform Makers en PAM (Portal Audiovisuele Makers) roepen de fracties van de Eerste Kamer op invoering van het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht per 1 juli mogelijk te maken. Na de beantwoording van de (eerste) schriftelijke ronde van de Eerste Kamer door het kabinet is invoering van de nieuwe wettelijke bescherming slechts mogelijk indien de Eerste Kamer voor het Kamerreces tot stemming overgaat. Mede gezien de door voormalig Staatssecretaris Teeven toegezegde evaluatie na vijf jaar (en tussenevaluatie na tweeeneenhalf jaar) doen Platform Makers en PAM een beroep op de Eerste Kamer de wettelijke basis voor betere bescherming van makers tegen eenzijdige wurgcontracten per 1 juli mogelijk te maken. Dinsdag besloot de Eerste Kamer tot een tweede schriftelijke ronde. Wij verzoeken de fracties met klem hiervan in het belang van rechtszekerheid en meer evenwicht in de sector af te zien en mee te werken aan spoedige invoering. open bijlage